Av.Prof.Dr.Aynur AYDIN

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

   

 Av.Prof.Dr.Aynur AYDIN

 1971 yılında doğan, Aynur Aydın Coşkun, ilk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamlayarak, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. 1992 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Aydın, aynı yıl Ormancılık Ekonomisi dalında yüksek lisans öğrenimine ve aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1994 yılında 2.lisans öğrenimi yapmak üzere İ.Ü. Hukuk Fakültesini kazanan Aydın, 1998 yılında doktora öğrenimini ve Hukuk fakültesini başarıyla tamamlamıştır.

 2001 yılında Orman hukuku Anabilim dalında Yardımcı Doçent olan Aydın, 2004 yılında Doçent, 2010 yılında ise Profesör ünvanlarını almıştır. Halen Çevre ve Orman hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Aydın’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda yayını ve 2 kitabı bulunmaktadır.

Yayınlar

1. Coskun,A., Turker, O. (2010). Analysis of Environmental Impact Assessment (EIA) System in Turkey., Env. Monitoring and Ass. June. No.4. 0167-6369 Springer . DOI.

2. Coskun,A. A. (2010). EIA for Hydropower Plants, Energy Sources Part B. Economics, Planning and Policy. Taylor and Francis Publication.

3. Coşkun, A.,A., Güneş,Y. (2010). Turkish Nature and Biodiversity Legislation Within the Context of the EU Bird Directive and Habitat Directive, FEB Vol.19; No. 5.

4. Coşkun,A. (2010). An Analysis on the “Protection-Utilization Balance” in Turkish Forests, June, 5(11) AJAR.

 5. Coşkun,A. (2010). Legislative Framework of Integrated Water Resource Management in Turkey, FEB, Vol 20; No.7.

6.  Gunes,Y., Coşkun,A.,A.  (2008). Wildlife Laws in Turkey: Conflicts and Resolution, Wildlife Law, A Global Perspective, Chapter 7, pp.283-313, American Bar Association, 2008.

7. Coskun,A.,A., Elvan, D., Herbst, P., (2008). Wald und Forswirtschaft in Der Turkei, Forstwirtscahaft und Forstrecht In Den Reformstaaten Mittel Und Osteuropas.

8. Coşkun,A.A.,(2005). An Evaluation of the Environmental Impact Assessment in Turkey, International Journal of Sustainable Development, Volume  4, Issue 1,  2005.

9.  Gunes, Y., Coşkun,A.A., (2005). Legal Structure of Public Participation in Environmental Issues in Turkey, Journal of Environmental Impact Assessment Policy and Management, Volume 7, No.3.

10. Coskun,A.,A., Elvan, D., Herbst, P., (2005). Wald und Forswirtschaft in Der Turkei, Fostzeitung.

11.  Coşkun,A.A., (2005). Elvan,D., An Evaluation of Turkish Forest Legıslation in Scope of The Outline Of European Union Forest Legislation,  6th International Symposium of IUFRO, The Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Romania.

12. Gunes,Y., Coşkun,A.A. (2007). Korunan Alanların Hukuksal Dayanağı, International Symposium, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources.

13. Coşkun,A.A., (2006). The Legal Principles Benefiting From Forests In Turkey, 8th International Symposium of IUFRO, The Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Turkey, 2006.

14. Coşkun,A.A., Gunes,Y.,(2007).Özel Ormanlardan Yararlanma Usul ve Esasları, International Symposium, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources.

15. Coşkun,A.A. (2010). Stratejik Çevresel Değerlendirme Kavramı ve Hukuksal Esasları, SEA Workshop, Çukurova University, Adana.

16. Coşkun,A.A., Türker, Ö. (2010). Turkish Legislation on Air Pollution, Poster Presentation,  “24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change”, IUFRO Congress Antalya.(Tam metni Yayımlanmak üzere Kongre Sekretaryasına ulaştırılmıştır.)

17. Coşkun,A.A., (2010).  An Analysis of Turkish Forest Legislation, XXIII. IUFRO World Congress, Seoul Korea.

18. Coşkun, A,A., Güneş,Y., Elvan, D., Velioğlu, N., (2007). Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, Kazancı Yayınevi,2007.

19. Günes,Y., Coşkun,A,A., (2008). Çevre Hukuku, Kazancı Yayınevi, Kasım 2004.

20. Coşkun,A.A. (2010). CITES Sözleşmesi ve Türkiye, Küresel Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik İçin İşbirliği ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları, Kitap Bölümü. Derleyen, S.C. Mazlum. Basım Aşamasındadır.

21. Coşkun,A.,A., Şentürk, G., Birben, U., (2007).  Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları, Yargıtay Dergisi, Cilt 33,sayı,4.

22. Coşkun,A.A., (2008).Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum –I- Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 36, s.3-13, Haziran.

23. Coşkun,A.A., (2008). Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum–II- Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 37, s.2-12,  Temmuz, 2008

24.  Ayanoğlu, S., Coşkun,A.A., (2008). D.Elvan, Orman Mühendislerinin Çalışma Alanları hakkında Tartışılan Konulara İlişkin Değerlendirmeler, O.Fakültesi Dergisi, B serisi Sayı 1, 2008

25.  Coşkun,A,.A (2009). Property Rights on Forest in Turkey, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sayı 55-56, mart- nisan..

26. Coşkun,A.A., (2009). İdare Hukuku Açısından Merkez Av Komisyonu, Kazancı Hukuk Dergisi, Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı, 53-54.

27. Erdem,N.,Coşkun,A.A. (2009). Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Türk Planlama Hukuku Açısından Analizi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi,2009.

 28. Coşkun, A.,A. (2009).  Bütüncül Havza Yönetimi Önündeki Engeller, Doğa ve Toplum Dergisi, sayı 1-2.

29. Coşkun,A,.A (2010). AB Su Çerçeve Direktifi Açısından Türk Hukukunda Nehir Havza Yönetim Planlaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085.

30. Coşkun,A.A,Güneş,Y., (2008).  2b Arazilerinde İlk Perde (5831 sayılı Kanun Eleştirisi),  Türk Hukuk Sitesi Yayımı.

31 Coşkun, A.,A., (2009). Ağaçlandırma Yönetmeliği Üzerine Hukuki Bir Analiz, Orman ve Av Dergisi, Mayıs .

32. Coşkun,A.A. (2009) Madencinin Hukuk Zaferi,  Türk Hukuk Sitesi, Orman ve Av Dergisi, Eylül.

33.Coşkun,A.A., (2009). GDO Yönetmelik Değişikliği, Türk Hukuk Sitesi Yayımı.

34. Coşkun,A.A., Velioğlu, N., (2004). Kent Ormanı Tanımı ve Hukuksal Boyutu, I. Ulusal  Kent Ormancılığı Kongresi, Kongre Kitabı, Nisan.

35. Coşkun,A.A., (2008). Orman Arazisinden Yararlanma Hakları, Orman Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanununa Yönelik Hukuksal Bir Analiz, II. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiri Kitabı.

36. Coşkun, A. A.,  (2009). Orman Amenajman Planlarının Planlama Hukuku İçindeki Yeri, Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kongre Kitabı,Bartın.

 37.Coşkun, A.A., Güneş, Y.,(2009). Koruma Kullanma Dengesi Açısından Doğal Kaynak Hukukuna Dayalı Bir Analiz, 8. Çevre Mühendisliği Kongresi, Kongre Kitabı.

38. Coşkun,A., Gençay, G.  (2010). Kyoto Protokolü ve  “Ormansızlaşma”   Türk Çevre ve Orman Mevzuatı Açısından Hukuki Bir Analiz, TİKDEK Kongre Kitabı.

39. Coşkun,A.A., (2010). Yaylalarda Yapılaşmanın Hukuki Esasları, 3. Karadeniz Ormancılık Kongresi Artvin.

40. Gunes,Y., Coşkun,A.,A. (2008).  Forest Tenureship Report of Turkey,  FAO.

41. Güneş,Y., Coşkun,A., (2009).Wildlife Tenure Report of Turkey.FAO

42. Gunes Y; Coskun,A., (2010). TAI,  Best Environmental Governance in Turkey,World Resources Institute. (Acces to Information, Access to Public Participation, Access to Justice in Turkey, Proje halen devam etmekte olup veri tabanına yüklemeler son aşamasına gelmiştir ve ekim ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.)

43. Coşkun,A,A., Güneş,Y., Elvan,D.,Velioğlu, N, (2006). Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Mevzuatın Uluslar arası Kriterler Karşısında Performans Analizi, Proje No 08/15122006, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri.

44. Serengil, Y., Hızal, A., Coşkun,A.A., Şengönül, Ş., (2009).Water Report of Turkey.MOEF

Doçentlik Öncesi Yayınlar

1.Coşkun,A.,A., (2003). Water Law, The Current State of Regulation in Turkey”, Water International 28,No 1, 70-78,(2003).

 2. Coşkun, A. A.,(2002) “Forest and Forestry within The Framework of Turkish Environmental Law”,  Forstwissenschaftliche Beitrage 27, 34-41.

3. Coşkun, A. A., (2002). “Legal Status of Forests and Privatization Arguments in Turkey”, Forstwissenschaftliche Beitrage 26, 160-168 ( 2002).

4. Coşkun, A. A., (2003). “ Efforts in Turkey for Compliance with CITES”, Review of European Community &International Environmental Law”, Volume 12- Issue 3, August (2003).

5.  Ayanoğlu,S.;  Coşkun, A.,A.,  (2000).“A Systematic Analysis And Review Of The Turkish Forest Law”, 75. Balkan Sempozyum Kitabı, Bulgaristan, 2000.

6.  Ayanoğlu,S.; Coşkun, A.,A.,(2002). “Urban Forest and Trees”,  European Commission Publication Book, Cost Action E12,  223-250, Brussels, Belgium, 2002.

7.  Coşkun, A., A., Elvan, D., (2003)  “Urgent Amendments on Turkish Forest Legislation Concerning  Participation”, XII. World Forestry Congress Quebec, Canada (2003).

8.  Coşkun, A., A.,Erdönmez, C., (2003) “Sustainability in Turkish Forest Legislation and Administration”, XII. World Forestry Congress. Quebec, Canada.

9.  Coşkun, A.,A. (1993) “ Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, İstanbul.

 10. Fanuscu, M., Coşkun,A.,A. (1995) “Çevresel Etki Değerlendirmesi” İ.Ü. Orman Fakültesi  Dergisi, B serisi, C.45, S.3-4, 128-135.

 11. Ayanoğlu, S. , Güneş, Y.,  Coşkun, A., A., (1993)“Ormanlarda İşgal ve Faydalanma  Suçu,  Orman Fakültesi Dergisi, B serisi,cilt 43

12. Coşkun, A.,A.  (1998). “Saray İlçesi Orman Köylerinin Sosyo Kültürel Sorunları”, Orman Fakültesi Dergisi, A serisi,48, N.2,97-111.

13.  Coşkun, A.,A., (1999). “Türkiye’de Ormanlardan Yararlanmanın Yasal Esasları, Orman Fakültesi Dergisi, A serisi, V.49, N1,83-109

14 . Ayanoğlu, S. Coşkun, A., A. ve Elvan, (2000).“İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının 1951-2000 Yılları Arasında Orman Fakültesi Dergisi A Serisinde Yayınlanan Makalelerin Dökümü ve Değerlendirilmesi”, Orman Fakültesi dergisi, Seri A, Cilt 50, Sayı 1

15. Ayanoğlu, S. Coşkun, A., A. ve Elvan, D.,(2000).“İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku  Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının 1951-2000 Yılları Arasında Orman Fakültesi Dergisi B Serisinde Yayınlanan Makalelerin Dökümü ve Değerlendirilmesi”,Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 50, Sayı 1.

16.  Coşkun, A.,A.,(2002).”Aarhus Sözleşmesinin İdare Hukuku Açısından İrdelenmesi”, TODAİE, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24.

17.  Coşkun, A.,A., (2002). “Mera Kanununun Hukuksal Eleştirisi”, Yargıtay Dergisi Temmuz .

18. Ayanoğlu,S. , Aydın A.,(1995).  2924 sayılı Kanuna İlişkin Yasa Teklifi, 238-246, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler 3. Cilt.

19.  Coşkun,A.,A.,Fanuscu, M., (1998).“Çevre ve Geri Kazanım”, Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu, 213-220.

20. . Coşkun, A.,A.,(1999). “Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Hukuksal Boyutu”, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir.

21. Ayanoğlu, S., Coşkun, A., A, Güneş,Y., (1994) “Orman Yakma Suçu ve Yaptırımı Üzerine Düşünceler”, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 31 sayı 9,10,11,12.

22. Güneş, Y., Coşkun, A., A., (1994). “Devlet Ormanı Neresidir”, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı 2.

 23. Coşkun, A.,A., (1996).“Gelişen Yalova, Ormancılık Sorunları ve Çözümleri”, Gelişen Yalova, Ormancılık Sorunları ve Çözümleri konulu panele sunulan bildiri.

24. Ayanoğlu, S., Coşkun, A., (2001). “Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf olduğu Uluslar arası Sözleşmelerden Doğan Sorumlulukları, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Projesi.